Lodowisko

GODZINY OTWARCIA LODOWISKA MOSiR

Poniedziałek – Sobota

10.00 – 14.30

16.00 -20.30

Niedziela, Święta, Dni ustawowo wolne od pracy

14.30- 20.30

 

Poniedziałek – Sobota

I wejście 10.00 – 11.20

II wejście 11.30-12.50

III wejście 13.00-14.20

14.30 – 16.00 Przerwa technologiczna na konserwację lodu

IV wejście 16.00-17.20

V wejście 17.30-18.50

18.50 – 19.10 Przerwa technologiczna na konserwację lodu

VI wejście 19.10- 20.30

 

Niedziela, Święta, Dni ustawowo wolne od pracy

I wejście 14.30-15.50

II wejście 16.00-17.20

17.20-17.40 Przerwa technologiczna na konserwację lodu

III wejście 17.40 – 19.00

IV wejście 19.10 – 20 .30

 

Czas przebywania na lodzie 1 godz. 20 minut

Obowiązują opaski na dane wejście

 

 

 

CENNIK USŁUG LODOWISKO MOSiR

Bilety na lodowisko za 1 godz. 20 minut

Normalny – 5 zł

Ulgowy – 4 zł

Normalny z kartą – 4 zł - Karta Mielecka 3+, Karta Senior

Ulgowy z kartą – 3 zł - Karta Mielecka 3+, Karta Senior

Grupowy powyżej 10 osób – 2 zł / os.

 

Wypożyczenie łyżewza jedno wejście

Normalny- 2 zł

Ulgowy – 1 zł

Normalny z kartą – 1 zł - Karta Mielecka 3+, Karta Senior

Ulgowy z kartą – 1 zł - Karta Mielecka 3+, Karta Senior

Grupowy powyżej 10 osób – 1 zł / os.

 

 

REGULAMIN LODOWISKA

Regulamin lodowiska Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu zlokalizowanego przy ulicy Solskiego 1 w Mielcu.
1. Zarządcą lodowiska jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Mielcu przy ulicy Solskiego 1.
2. Lodowisko czynne jest w godzinach określonych w harmonogramie (z uwzględnieniem przerw technicznych)
przedstawionym na stronie internetowej oraz w budynku lodowiska (stanowiącym załącznik do Regulaminu lodowiska).
3. W przypadku organizowania imprez sportowych lub zajęć zorganizowanych, Zarządca ma prawo do zmiany
harmonogramu korzystania z lodowiska oraz wyłączenia z użytkowania części tafli lodowiska.
4. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z lodowiska wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów.
5. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu.
6. Bilet należy zachować do kontroli przez cały czas korzystania z lodowiska.
7. Na tafli lodowiska może przebywać jednorazowo maksymalnie 60 osób.
8. Na terenie lodowiska znajduje się szatnia. Za rzeczy pozostawione poza szatnią Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji nie
ponosi odpowiedzialności.
9. Wejście na taflę lodowiska oznajmia pracownik obsługi lodowiska.
10. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do:
- kulturalnego zachowywania się na terenie obiektu,
- noszenia w trakcie jazdy na łyżwach rękawiczek,
- ostrożnej jazdy na łyżwach,
- dbania o wypożyczony sprzęt,
- dostosowania się do wszelkich uwag i poleceń służby porządkowej/obsługi lodowiska,
- niezwłocznego zawiadomienia służb porządkowych w przypadku zauważenia usterek technicznych lub innych
nieprawidłowości,
- przestrzegania ładu i porządku obowiązującego na terenie obiektu.
11. Osobom korzystającym z lodowiska nie wolno:
- wchodzić na taflę w obuwiu bez łyżew,
- wchodzić na taflę w łyżwach długich „ panczenach”,
- wchodzić na taflę w trakcie czyszczenia lodu,
- jeździć w kierunku przeciwnym do nakazanego,
- wykonywać skoków, gwałtownie zmieniać kierunku jazdy, siadać na bandach i przechodzić przez bandy lodowiska,
- rzucać jakichkolwiek przedmiotów na taflę,
- jeździć z kijami hokejowymi, plecakami i torebkami,
- wnosić napojów i jedzenia na taflę lodowiska oraz spożyć ich podczas jazdy,
- wprowadzać na teren obiektu zwierząt.
12. Osobom stojącym poza terenem lodowiska nie wolno:
- wnosić wszelkiego rodzaju broni lub przedmiotów, które mogą być użyte jako broń i pociski,
- wnosić pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
- wnosić przedmiotów o dużej objętości jak stołki, krzesła, skrzynie, walizki itp.
- wnosić materiałów wybuchowych i wyrobów pirotechnicznych,
- wnosić drzewców do flag i transparentów,
- wnosić instrumentów do wytwarzania hałasu,
- wnosić napojów alkoholowych,
- wnosić środków odurzających i substancji psychotropowych.
13. Osoby w stanie nietrzeźwym nie będą wpuszczane na teren obiektu.
14. Na terenie lodowiska obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu oraz środków odurzających.
15. W stosunku do osób, które nie przestrzegają niniejszego regulaminu, służba porządkowa może zastosować
następujące środki:
- zwrócić publicznie uwagę i wezwać do zachowania porządku,
- wyprowadzić z obiektu,
- przekazać policji osoby zakłócające porządek publiczny,
- zakazać osobom notorycznie nie przestrzegającym regulaminu wstępu na teren obiektu przez cały sezon.
16. Regulamin korzystania z lodowiska, harmonogram oraz ceny biletów wstępu do wypożyczalni i szlifierni podane są
użytkownikom lodowiska przez wywieszenie do ogólnej wiadomości na terenie lodowiska.
17. Korzystanie z lodowiska odbywa się na własną odpowiedzialność.
18. Każdy korzystający z lodowiska jest zobligowany do zapoznania się z powyższym regulaminem i przestrzegania jego zasad.