Zapytanie ofertowe, dotyczy: badań wody basenowej zgodnie z zakresem określonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań , jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Przetargi » Zapytanie ofertowe, dotyczy: badań wody basenowej zgodnie z zakresem określonym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań , jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Rozstrzygnięcie:

                                                                 

1. SGS Polska sp. z o.o. Warszawa          247,00 zł netto

2. JARS Sp. z o.o. Legionowo                    308,00 zł netto

wybrano ofertę nr 1 SGS Polska Sp. z o.o. Warszawa

 

 

 

Z A P Y T A N I E     O F E R TO W E

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu zleci badanie wody basenowej zgodnie z zakresem i częstotliwością określoną rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań , jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach / Dz.U. z 2015r. poz. 2016 /.

Badania dotyczą :

I. basenów odkrytych przy ul.Kusicińskiego * :

niecka pływacka 50m,

niecka szkolna 20m,

niecka rekreacyjna, nieregularna z atrakcjami wodnymi / aerozol wod-pow./,

niecka cicha, nieregularna z atrakcjami wodnymi / aerozol wod-pow./,

brodzik ** .

II.pływalnia przy ul.Powstańców Warszawy * :

niecka pływacka 25m,

niecka rekreacyjna, nieregularna z atrakcjami wodnymi / aerozol wod-pow./ **

niecka typu Whirlpool /temp. >30,0 C, aerozol wod-pow./

wanna typu jacuzzi / temp.>30,0 C., aerozol wod-pow./

 

* ilość natrysków 38 / obiekt I - 12, obiekt II – 22 + 4

**brodzik nie posiada cyrkulacji , zasilany z niecki 1c)

***zajęcia dla dzieci do 3 lat

Na obiektach MOSIR Mielec woda nie jest ozonowana.

 

W ofercie należy podać :

cenę badań mikrobiologicznych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia - należy podać sumę cen jednostkowych badań ,

cenę badań fizykochemicznych ( mętność, chloroform, THM, azotany, utlenialność ) określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia

- należy podać sumę cen jednostkowych badań.

Pobranie próbki powinno być wkalkulowane w ceny jednostkowe badań.

W przypadku zainteresowania prosimy o złożenie oferty na adres email mosir@ptc.pl oraz pocztą na adres MOSIR Mielec 39-300 Mielec ul.Solskiego 1 w terminie do 24 maja 2016r. godz.15.00.

 

Osoba do kontaktu Janusz Godek Tel. 507 007 076.

 

Mielec, 17.05.2016r.